Jste zde

Zdravotní účinky radonu

  Více o zdravotních účincích RADONU

  Radon je hned po kouření druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic. Radon a radioaktivní prvky, které z něj vznikají, se zachycují v dýchacím ústrojí a ozařují plicní tkáň. Důsledkem působení těchto částic může být poškození plicní buňky vedoucí až k rakovině. Rakovina vyvolaná radonem nevzniká okamžitě. Doba, než se mohou začít objevovat příznaky rakoviny plic, je dlouhá 10 až 30 let.

  Riziko rakoviny plic způsobené radonem v domě je úměrné celkové vdechnuté radioaktivitě, ta závisí nejen na koncentraci, ale i na délce pobytu. Pro krátkodobé pobyty v prostorech s velmi vysokými koncentracemi radonu je tedy riziko zanedbatelné.

  Důkazy o škodlivosti radonu

  Vliv radonu na výskyt rakoviny plic byl přesvědčivě prokázán epidemiologickými studiemi nejprve na skupině horníků uranových dolů, poté i v běžné populaci žijící v oblasti s vyšším obsahem radonu v geologickém podloží. 

  Podrobný popis uskutečněné české epidemiologické studie

  Unikátní studie českých vědců prokázala škodlivost radonu při vdechování v domech.

  Studie probíhala v oblasti Středočeského plutonu, na území s nejvyššími koncentracemi v České republice (průměrná koncentrace na sledovaném území je zhruba pětkrát vyšší než republikový průměr).

  V jejím rámci bylo sledováno 12 000 osob, které na tomto území dlouhodobě žily v letech 1960-1999. Kromě dalších údajů (zaměstnání, kouření, délka pobytu v daném území, věk) u nich byla zjišťována příčina úmrtí (pokud ve sledovaném období zemřely) a byla změřena koncentrace radonu ve všech domech, ve kterých v té době bydleli a vypočtena dávka od radonu.

  Výsledky studie

  Do konce roku 1999 zemřela třetina sledovaných osob. Pozorované počty úmrtí na různé příčiny byly porovnány s celostátními hodnotami v oddělených kategoriích pro věk, pohlaví a rok narození. Rozborem příčin jejich úmrtí se ukázalo, že na sledovaném území je o 13 % vyšší výskyt rakoviny plic, než je celorepublikový průměr.

  Nejdůležitějším poznatkem studie je, že výskyt rakoviny plic je častější u osob, které žily v domech s vyšší koncentrací radonu než v domech s koncentrací nízkou. Zvýšený výskyt je pozorován již od koncentrace 400 Bq/m3 a dále se zvyšuje v závislosti na koncentraci.

  V celosvětové studii sdružující údaje z více národních studií bylo riziko rakoviny plic spolehlivě statisticky prokázáno pro koncentrace radonu vyšší než 150 Bq/m3. Při nižší koncentraci radonu je riziko nízké, proto zde nejsou statistické testy dostatečně průkazné. Pro zkvalitnění výsledků v oblastech nízkých koncentrací by musel být vzorek sledované populace obrovský, což je v praxi těžko proveditelné.

  Podle výsledků této studie se při každém zvýšení koncentrace radonu o 100 Bq/m3 zvyšuje riziko rakoviny plic o 16 %.

  V průběhu studií vyšlo také najevo, že společné působení radonu a kouření škodlivé účinky na zdraví zesiluje, tj. poškození je vyšší než pouhý součet působení obou faktorů.

  Celosvětově uznávané riziko

  Skutečnost, že radon představuje po kouření nejvýznamnější příčinu rakoviny plic, uznala v roce 2009 Světová zdravotnická organizace (WHO) a doporučila všem státům, aby věnovaly problematice radonu patřičnou pozornost.

  Velikost rizika od radonu

  Velikost rizika od radonu je zřejmá ze srovnání s jiným příčinami úmrtí v České republice.

   

  Příčina úmrtí​​

  Počet úmrtí v ČR v roce 2008

  Zdroj

  Rakovina plic

  5402

  www stránky Českého statistického úřadu

  Rakovina plic způsobená radonem

  800 - 900

  odhad na základě celosvětové epidemiologické studie

  Při dopravních nehodách

  832

  www stránky Policie ČR

  Virová encefalitida

  7

  www stránky Českého statistického úřadu

  Velikost ozáření obyvatel radonem lze porovnat také s ozářením způsobeným jinými radioaktivními zdroji.

  Při ročním pobytu v objektu s koncentrací 400 Bq/m3 (směrná hodnota uvedená v legislativě) je ozáření srovnatelné např. s ozářením, způsobeným 440 rentgenovými snímky plic.

  Další škodlivé účinky radonu

  Podle současných poznatků ozáření z radonu v budovách nevyvolává žádná jiná onemocnění.

   

   

  Zdroj: http://www.suro.cz, upraveno